Anime World Token (AWT)

Type: Normal
Decimals: 2
Document: https://kissanime.ru/Anime/Sword-Art-Online-Dub
Doc Hash: f160651d2183a4965d6ab6efc7c01a1bf71e7a7f5a900059000d7f36fb0dae7e


Address Balance UTXO Count
1DksGohxGREbBPKu
3,800 2
airdropcu90 1G1mtT
3,000 1
1PLdzAgW9pPa7V8y
2,800 1
1KHbU6P8UJvedhiy
2,200 1
1Cj5KjxA9CVcLPp6
2,000 1
1PfAVorPtr9EUmo1
2,000 1
1KwAZeXVFfcJW8hG
1,600 1
Dolapo 18ifZ4
1,400 1
1FY1PUWhdHktsQoY
1,000 1
1DpAP1vVEXtXaHNS
800 1
18vLMCgLcZ48eBi9
800 1
17LDyUGkicAfZDkh
600 1
1Erdv8Xe7DCJ6Tvu
500 1
Gaga jadi artis
500 1
1Fyzz2v9u6zck9g6
400 1
169rSpV4NPhSJow1
200 1
14EFGBLfaBgABb5L
20 1