sent 7.2 SOUR to
1Fwi9xaC1iZxHhYi
· 1,007.535 SOUR to
13wikuBrCVn5j6VV
25m
sent 200 SOUR to
1Lyjs5hm4JadaFLh
1h
sent 0.47014842 SOUR to 2h
sent 6.46998126 SOUR to
1LvPvKgZtvduYN7N
4h
sent 145 SOUR to 9h
sent 125 SOUR to 9h
sent 250 SOUR to 9h
sent 200 SOUR to
Bernie65
9h
sent 250 SOUR to 9h
sent 100 SOUR to 10h
sent 22 SOUR to
dotingtriller
10h
sent 0.86 SOUR to
dotingtriller
10h
sent 22.86 SOUR to
dotingtriller
· 1,014.735 SOUR to
1LbsQ45YtHWQFX9T
11h
sent 13.07383004 SOUR to
Maladey
12h
sent 235 SOUR to
1LvU5EzyUJEJkpQE
12h
sent 136 SOUR to 12h
sent 100 SOUR to · 136 SOUR to
16nKjKx68kMPeswu
12h
sent 18 SOUR to 13h
Bernie65
bought 20 SOUR for 85,980 satoshis (4,299 each) from 13h
Bernie65
bought 15 SOUR for 64,485 satoshis (4,299 each) from 13h
Bernie65
bought 200 SOUR for 859,800 satoshis (4,299 each) from 13h
sent 1,439.22 SOUR to
15DTKbZsnLUeoKeD
13h
Bernie65
bought 30 SOUR for 128,700 satoshis (4,290 each) from 13h
Bernie65
bought 1,000 SOUR for 4,298,000 satoshis (4,298 each) from 13h
Bernie65
bought 250 SOUR for 1,072,000 satoshis (4,288 each) from 13h