Mavrick (MAV)

Type: Normal
Decimals: 6
Document: Mavrick is a Bitcoin Token which is distributed by holding MAV in your wallet. MAV is used to fuel transactions on the Bitcoin blockchain.


Address Balance UTXO Count
18dshcuoCFjE2Kk8
4,999,700,000 1
1oGxXKG4FeBxBDrf
100,000 1
169QJU17pub9o6gy
100,000 1
1PKY1J9bjxbPn9A6N 12SzBr
64,480 16
1K3VXDepRvrEkPZp
130 1
1E32oRhpFjdnZEKi
50 2
1NJMdaRTLjX6o9yQ
40 4
1JQM4vp4CDA3sFtw
40 4
1MTTECMzxWSfrVkn
40 4
1NAdm36XsLK9UPjV
40 4
15Yq4LmjkmxvDbtn
40 4
1KbD3VWyKp5JLpxv
40 4
19GBJ1kH9CLXrwYq
30 3
1udXGwBvQzGmewci
30 3
12A7S5p9FNYYxneM
30 3
13ExpP9P6SC96UsT
30 3
12iG4zrPqQcSyYVr
30 3
18iHdV8zjvrt87XG
30 3
18gQgdEt59F6Nhdc
30 3
1ARgqUrgv6e3tt9u
30 3
15ztkW2PZ9Yyof8P
30 3
183TuSkEiBgAmJjA
30 3
16We8Eci2h2eokK7
30 3
17hRRQV432dQFgWc
30 3
18jbLiozruChDbYt
30 3