Total Value: 2,184 satoshis (4 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
S SUN 1,000,000,000 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 1,120 3