Total Value: 1,739 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 12 1