Total Value: 2,184 satoshis (4 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
SPICE Spice 71.7845377 1