Total Value: 4,876,923 satoshis (22 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
GTU GLOBAL TRADE UNIT 1,000 1
Tetra Scuer 1,000 1
WB WORLD BANK 5,000,000 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 23 1