Total Value: 4,193,473 satoshis (32 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
CYFROG CYFROG 2 2
DV DIVVY 3,853,476 1
HONK HONK HONK 2,007,839 3
MRC MRCHiLi 10 2
RFND Refund Token 50,000 1
SOUR SOUR 50 1
SPICE Spice 992 2
TTT Trinity Trust Token 1,000 1
UNO UNOBTANIUM 0.1 1
ZAPT Zapit 322 2