Total Value: 3,478 satoshis (5 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
GUESS Guess Token 1,000,000,000,000,000,000 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 30 1