Total Value: 17,407,072 satoshis (28 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
APRIL #11 1 1
APRIL #23 1 1
ASHWICK Thorulf, Dark Elf 1 1
MAZE-2021 MAZE Anniversary Card NFT 1 1
MAZE-2021 MAZE Anniversary Card NFT 1 1
MAZE-2021 MAZE Anniversary Card NFT 1 1
MAZE-2021 MAZE Anniversary Card NFT 1 1
MAZE-2021 MAZE Anniversary Card NFT 1 1
WAIFU Ikuna Mashita 1 1
WAIFU Yae Kumasaka 1 1
WAIFU Eran Kajiwara 1 1
WAIFU Noa Yokoi 1 1
WAIFU Natsuki Tsucgimoto 1 1