Total Value: 546 satoshis (1 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
Tetra Scuer 70,000 1