Total Value: 1,092 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
ETR ETIORO 5 1
SPICE Spice 500,000 1