Total Value: 1,092 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
SFRH Safarri Honoring Token 10 1
SPICE Spice 19.6801399 1