Total Value: 56,860 satoshis (4 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
SPICE Spice 73.89230766 2