Total Value: 40,841 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
LIT Lithica coin 4,990,000 1