Total Value: 269,119 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
E-BIKE Taiwan Ebike Coin 1,433,200 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 12 1