Ticker Name Quantity UTXOs
$TSLA TESLA COIN 20 1
🍺 Beer 1 1
😈 😈 50 1
MGTOW Men Going Their Own Way 2 2