Total Value: 973,169 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
Arqui Arquidamia 15 1
SFRH Safarri Honoring Token 22 1