Total Value: 7,117 satoshis (9 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
🍞 🍞 93,829 1
GTU GLOBAL TRADE UNIT 1,000 1
ORO Oro 1,000 1
TIME TIME 4.02 3