Total Value: 23,421 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
SPICE Spice 73.89230766 2