Total Value: 453,230 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
SPICE Spice 6 1