Total Value: 941,235 satoshis (12 UTXOs)
Address: 14xMz8rKm4L83RuZdmsHXD2jvENZbv72vR