Total Value: 1,092 satoshis (2 UTXOs)
Address: 14vwXNxijLuPgffsvekjVtQPfdNFTWm1yN

Ticker Name Quantity UTXOs
💩 shit 16,448.77649924 1