Ticker Name Quantity UTXOs
😈 😈 100 1
SHIB SHIBA 11,000,000 2
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 10 1