Ticker Name Quantity UTXOs
RFND Refund Token 37,987.3105 2
SOUR SOUR 0.33881857 1
SWEET SWEET 0.24000892 2