Total Value: 546 satoshis (1 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
LIT Lithica coin 4,990,000 1